Činnost Rady školy 2006 – 2008

1. ustavující jednání ŠR svolal ředitel školy na 19. 1. 2006.
Byl zpracován a schválen jednací řád ŠR a byla zvolena předsedkyně. Současně bylo schváleno zveřejnění ŠR na webových stránkách školy.

2. jednání ŠR proběhlo 20. 4. 2006. 
Byl projednán rozbor výsledků hospodaření školy a výroční zpráva o hospodaření za rok 2005. Byl projednán také plán investičních akcí a oprav a rozpočet na rok 2006. Ředitel školy informoval o vývoji počtu žáků a byla projednána rámcová náplň příštích jednání ŠR.

3. jednání ŠR proběhlo 17. 10. 2006.
Byla projednána a schválena výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005 – 2006. Dále ŠR projednala a schválila školní řád a jeho doplnění a také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Seznámila se s problémy přípravy výstavby sportoviště v areálu obou sousedících škol (dříve 5. a 9. ZŠ). V diskusi bylo poukázáno na nutnost zavést při lyžařském výcviku dětí povinné použití ochranných přileb. Metodika MŠ i OŠKMaT nošení přileb pouze doporučuje a v praxi se tohoto doporučení využívá jen velmi málo.

4. jednání ŠR proběhlo 1. 3. 2007.
Byly projednány výsledky hospodaření školy za rok 2006. ŠR projednala plán investičních akcí a návrh rozpočtu školy na rok 2007. Byla diskutována problematika rozsahu mimoškolní činnosti škol. ŠR byla také seznámena se záměrem zřídit funkci školního psychologa.

5. jednání ŠR proběhlo 21. 6. 2007.
ŠR byla seznámena s návrhem Školního vzdělávacího programu, podle kterého budou již od 1. 9. 2007 pracovat 1. a 6. ročníky. Návrh projednala a současně ocenila práci koordinátora programu a spolupracujících pedagogů na tomto velmi obsáhlém, pro školu závažném dokumentu. Dále se seznámila se souvisejícími novými kriterii klasifikace prospěchu žáků a tato schválila. Zabývala se stoupajícím počtem krádeží a dalšími negativními jevy v chování žáků. Podpořila snahu školy řešit problematiku užívání mobilních telefonů žáky a přinášení dalších věcí, které nesouvisí s vyučovacím procesem, změnou ve školním řádu.

6. jednání ŠR proběhlo 11. 10. 2007.
Byla projednána a po diskusi schválena výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 – 2007. Projednala také doplnění klasifikačního řádu. Seznámila se s průběhem mezinárodní soutěže „Tvorba multimediálních prezentací moravskoslezského kraje“, jejíž vyhodnocení bylo připraveno na listopad 2007. Byla také informována o průběhu mezinárodního projektu „Bájný svět pověstí a legend“, kde škola úspěšně reprezentovala naše město. Byla podána stručná informace o postupu řešení majetkových problémů, souvisejících s budoucí výstavbou sportovního areálu.

7. jednání ŠR proběhlo 21. 2. 2008
Jednání proběhlo v prostorách Mateřské školy na ulici Lískovecké. Školská rada se seznámila s její činností a prohlédla si prostory školky. Dále projednala výsledky hospodaření školy v roce 2007, návrh rozpočtu na rok 2008 včetně plánu investičních akcí a oprav.

8. jednání ŠR proběhlo 30. 9. 2008
Byla projednána a po diskusi schválena výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 – 2008. ŠR projednala také návrh dodatku klasifikačního řádu. Jednalo se o návrh opatření ke snížení absence žáků v hodinách tělesné a pracovní výchovy. Dále projednala výsledky školní inspekce, která proběhla ve dnech 7. – 11. ledna 2008. Vzala na vědomí, že škola byla ve všech zkoumaných oblastech hodnocena kladně. Ředitel školy informoval o postupu oprav a rekonstrukcí ve škole a o dalších potřebných opravách a investicích. Členové ŠR přislíbili pomoc při jejich zajišťování. Byli informováni i o tom, že v příštím roce už nebrání majetkové problémy výstavbě sportovního areálu. Ing. Dannhoferová požádala o ukončení jejího členství ve ŠR. Jelikož první tříleté období končí koncem tohoto roku, není nutné tento problém řešit.

9. jednání ŠR proběhlo 13. 11. 2008
Jednalo se o poslední hodnotící jednání. Předsedkyně Ing. Brožová přednesla souhrnnou zprávu o činnosti ŠR za uplynulé tři roky. Poděkovala členům rady za vykonanou práci a řediteli školy za vzornou spolupráci. V závěru ŠR konstatovala, že první období funkce ŠR bylo přínosné pro pochopení jejího významu a byl vytvořen základ pro možnost rozvíjení její činnosti pro školu i zřizovatele i nad rámec jejích zákonných povinností.