Činnost Rady školy 2009 – 2011

1. ustavující jednání ŠR svolal ředitel školy na 8.1.2009
Byl zpracován a schválen jednací řád ŠR a byla zvolena předsedkyně. Současně bylo schváleno zveřejnění ŠR na webových stránkách školy. Ředitel školy informoval o novém strategickém plánu školy a dotacích, přislíbených pro rok 2009.

2. jednání ŠR proběhlo 26. 2. 2009
Byl projednán rozbor výsledků hospodaření školy a výroční zpráva o hospodaření za rok 2008. Byl projednán také plán investičních akcí a oprav a rozpočet na rok 2009. Členové ŠR projednali a schválili dodatek školního řádu, týkající se změny doby omluv žáků ze dvou na tři dny. ŠR byla informována o novele školského zákona č. 49/2009. Bude zpracován nový školní řád, platný od nového školního roku. ŠR ho projedná v září 2009. Seznámila se také s výsledky zápisu do 1. tříd, ve školním roce 2009-2010 budou tři.

3. jednání ŠR proběhlo 3. 9. 2009
ŠR se podrobně zabývala návrhem nového školního řádu včetně příloh. Zvláštní pozornost věnovala problematice používání mobilních telefonů žáky v průběhu jejich pobytu ve škole. Byly provedeny některé drobné úpravy a doplnění. Poté ŠR nový školní řád schválila. Uložila řediteli školy, aby definitivní verzi zaslal jejím členům. Ředitel školy informoval o proběhlých opravách. Informoval také o průběhu stavby sportovního areálu. Členové ŠR si po ukončení jednání areál prohlédli.

4. jednání ŠR proběhlo 21. 10. 2009
Byla projednána a schválena výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 – 2009. ŠR projednala výsledky školní inspekce, která proběhla ve dnech 23. – 25. září 2009. Vzala na vědomí, že škola byla ve zkoumané oblasti hodnocena kladně. Členové ŠR byli informováni o tom, že 21. 10. 2009 v 10.00 hodin byl slavnostně otevřen nový sportovní areál obou škol na ulici E. Krásnohorské