Školní poradenské pracoviště

Hlavní náplní Školního poradenského týmu (dále jen ŠPP) je pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků školy s ohledem na jejich individuální možnosti, řešit příčiny slabého prospěchu, pomáhat uspokojovat speciální výchovné a vzdělávací potřeby žáků, pomáhat jim řešit jejich osobní a rodinné vztahové problémy.

Poradenské služby poskytované ve škole zajišťují:

Mgr. Naděžda ŘÍHOVÁ        Vedoucí pracoviště – zástupce ředitele pro výchovné a kariérové poradenství

Mgr. Adéla BORTLÍČKOVÁ   Speciální pedagog

Mgr. Aneta KUNÁTOVÁ         Kariérový poradce a koordinátor inkluze 

Mgr. Monika LUKEŠOVÁ       Školní psycholog

Bc. Martin PAĽOV                   Sociální pedagog

Mgr. Jana POKLUDOVÁ         Školní metodik prevence

 

ŠPP se zaměřuje na volbu další vzdělávací cesty žáků, nabízí kariérové poradenství a asistenci při volbě škol. Nedílnou součástí ŠPP jsou i preventivní programy a práce se třídami a skupinami.

ŠPP nepracuje pouze se žáky. Své poradenské služby nabízí bezplatně také rodičům a jiným zákonným zástupcům žáků, stejně jako všem učitelům školy.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která poradenští pracovníci zpracovávají v souvislosti s výkonem poradenské činnosti, jsou důvěrná, ochraňovaná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Činnost pracoviště probíhá v těsné spolupráci s vedením školy, jednotlivými vyučujícími a v případě potřeby i s jednotlivými asistenty pedagoga.

 

ASISTENTI PEDAGOGA:

Backová Veronika asistentka pedagoga 
Bortlíčková Renata asistentka pedagoga 
Červená Jana asistentka pedagoga 
Mgr. Chlebková Michaela asistentka pedagoga 
Juchelková Kristýna asistentka pedagoga 
Koloničná Marcela asistentka pedagoga 
Majerová Lenka asistentka pedagoga 
Mohylová Soňa asistentka pedagoga 
Nešetřilová Žaneta asistentka pedagoga 
Mgr. Pastrňáková Eva asistentka pedagoga 
Ing. Skotnicová Edita asistentka pedagoga 
Šmídová Natálie asistentka pedagoga zástup
Vizičkanič Jarmila asistentka pedagoga