Školné

Školné = úplata za vzdělávací a školské služby

– základní částka úplaty činí 430,- Kč měsíčně
– splatnost úplaty za vzdělávací a školské služby je k 15. dni v měsíci
– úplatu nehradí předškolní děti tj. ty, které dovrší v období od 1.9 – 31.8 následujícího kalendářního roku nejvýše 6 let
– děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky hradí také částku 430,- Kč
– pokud je dítě celý kalendářní měsíc nemocné, úplata se snižuje na ½ tj. 215,-Kč v následujícím měsíci na základě doložení potvrzení lékaře. Toto potvrzení zároveň s žádostí o snížení úplaty nutno doložit vedoucí školní jídelny (do 10. dne následujícího měsíce). Formuláře naleznete na webových stránkách MŠ
– pokud zákonný zástupce pobírá dávky hmotné nouze, úplata se na základě žádosti a potvrzení úřadu promíjí. Potvrzení nutno dokládat každý měsíc do 10. dne v měsíci !
– od platby úplaty se osvobozuje také osoba pobírající od 1.9. – 31.8 následujícího kalendářního roku dávky pěstounské péče
– všechna tato potvrzení nutno doložit v MŠ u vedoucí školního stravování do 10. dne v měsíci
– v případě přerušení provozu MŠ na jeden a více týdnů se úplata snižuje o poměrnou část
– termíny všech plateb budou vyvěšeny na nástěnce budovy B a dveřích vedoucí školního stravování – budova A

 

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

> Zápis do MŠ je zveřejněn ve zpravodaji města Frýdku-Místku, plakátován na obvyklých místech v okolí MŠ

> Přijímány jsou však děti i během školního roku a to až do naplnění kapacity, tj. 28 dětí na jednu třídu

> Přijímány k docházce jsou děti zpravidla od 3 let do 7 let věku

> Pořadí podání žádosti

> Integrace 1 postiženého dítěte

> Docházka dítěte je ukončena z důvodů špatné adaptace a na žádost zákonného zástupce, neomluvená absence trvající déle než 1 měsíc, odchod dítěte do 1.tř. ZŠ

> Odklad školní docházky – jestliže dítě má doporučení pediatra, PPP, doložené rozhodnutí ZŠ

> Pokud dovolí kapacita MŠ a rodiče dítěte jsou zaměstnáni, je možno příjmout do MŠ i dítě mladší 3 let na zkušební dobu 14 dnů

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ jsou tyto dokumenty

1. Žádost rodičů o přijetí dítěte do MŠ

2. Evidenční list dítěte s potvrzením lékaře o povinném očkování

Ředitel školy vydává ve správním řízení ROZHODNUTÍ o přijetí

 

Pokud dítě není k docházce do MŠ přijato, jsou to tyto důvody:

1. kapacitní důvody

2. jiné důvody stanovené ve šk. řádu MŠ