ŠD = Družina

Náš společný cíl:

SPOKOJENÉ DÍTĚ S ROZZÁŘENÝMA OČIMA A ÚSMĚVEM NA TVÁŘI

 

AKTUÁLNĚ:

Vážení rodiče,

momentálně čekáme na informace z MŠMT o provozu škol od 17.5.2021.

Následně vás budeme informovat o změnách v provozu.

Děkuji a přeji klidné dny.

Jiřina Bujnošková

vedoucí vychovatelka

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Vážení rodiče,

od zítřejšího dne mohou vaše děti navštěvovat nejen školu, ale také školní družinu. Zde uvádím pár bodů, které se provozu družiny týkají. Podrobné informace ohledně provozu školy a družiny jste obdrželi od pana ředitele. Pro upřesnění zasílám informace k družině.

 1. Provoz školní družiny pro děti na PREZENČNÍ VÝUCE od 12. 4. 2021

 • Provoz pro děti 1. – 4.tříd = ranní i odpolední družina, kterým rodiče vyplnili dotazník a účastní se v daném týdnu prezenční výuky.
 • Provoz pro děti 5.tříd = pouze ranní družina, kterým rodiče vyplnili dotazník a účastní se v daném týdnu prezenční výuky.
 • Ranní družina (od 6:00 do 7:45) bude probíhat v hlavní budově ZŠ. Děti budou po celou dobu ve své kmenové třídě, kde bude zajištěn dohled. Při příchodu dítěte proběhne testování.
 • V odpolední družině budou děti rozděleny do oddělení po jednotlivých třídách s dodržením podmínky homogenity jednotlivých skupin, což znamená JEDNA TŘÍDA = JEDNO ODDĚLENÍ ŠD. PŘEDBĚŽNÉ ROZDĚLENÍ DĚTÍ 2020-2021 rotace dětí 1.stupně
 • Děti se budou stravovat se svou třídou a třídní učitelkou a pak budou předány vychovatelce do ŠD.
 • Zákonným zástupcům žáků nebude umožněn vstup do budovy.

 

        2. Provoz školní družiny pro děti na DISTANČNÍ VÝUCE od 12. 4. 2021

 • Dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnanci kritické infrastruktury a dalších určených profesí, a které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka , je umožněna celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.
 • Děti IZS = rodiče těchto vybraných profesí:
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České
 • Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
 • Před umístěním dítěte do tohoto programu školní družiny, prosím, kontaktujte s předstihem můj e-mail: bujnoskova@5zsfm.cz nebo telefon: 736 200 952  ( PO – PÁ od 6:00 – 18:00h., víkend od 9:00 – 18:00h.)
 • Při vstupu do budovy budou děti testovány.
 • Možnost využít ŠD je časovém intervalu 6:00 – 16:30h.
 • Dopoledne budou děti ve spojení se svou třídou a odpoledne bude probíhat program klasický pro školní družinu.
 • Zákonným zástupcům žáků nebude umožněn vstup do budovy.

 

       3. Úplata za ŠD

 • Před uzavřením škol byla provedena úhrada úplaty na celé druhé pololetí všemi dětmi 1. a 2.tříd.
 • Děti 3. – 5.tříd budou muset úplatu uhradit až nyní.
 • Vzhledem k současné situaci bude schůzka s panem ředitelem a ekonomickým úsekem školy, kde dohodneme podmínky úhrady a následně také vrácení úplaty. Prosím všechny o trpělivost. S výsledkem jednání budete seznámeni. V případě vrácení úplaty budete opět vyzváni k vyzvednutí částky osobně formou dotazníku, jako tomu bylo v minulém roce. Tentokrát budeme chtít vzhledem k situaci vrátit všechny přeplatky úplaty do konce školního roku.
 • Rodiče, kteří nyní nebudou dávat děti do ŠD, musí vyplnit Žádost o vyřazení žáka ze školní družiny ( viz. příloha ŽÁDOST O VYŘAZENÍ ŽÁKA ZE ŠD  ). Jinak by bylo zapotřebí uhradit úplatu. Prosím rodiče těchto dětí, aby výše uvedenou žádost dodali co nejdříve do ŠD. Jsem každý den u hlavního vchodu 2.stupně od 6:00 – 7:30h. nebo možno odeslat kopii žádosti s podpisem na e-mail: bujnoskova@5zsfm.cz a originál dodat do 23.4.2021 na mé jméno do ŠD.

 

      4. Testování

https://koronavirus.edu.cz/files/msmt-manual-k-provozu-skol-aktualizovany-k-rozeslani.pdf

https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

Vím, že je to v současné době pro všechny náročné. Ze zítřejšího dne máme všichni obavy. Čekají nás nelehké dny, ale věřme v lepší zítřky. Snažme se vzájemně si pomoci.

Moc děkuji všem za úžasnou spolupráci.

Přeji všem klidné dny, zdraví celým rodinám a šťastné děti.

Jiřina Bujnošková

vedoucí vychovatelka

 

 

Bakaláře sleduji nepravidelně, proto použijte ke komunikaci níže uvedené kontakty, kde jsem neustále k dispozici. Velice děkuji.

 

Jiřina Bujnošková

vedoucí vychovatelka

Tel: 736 200 952

E-mail: jirina.bujnoskova@5zsfm.cz

 

škola

 

V případě potřeby jsem Vám k dispozici na e-mailu: jirina.bujnoskova@5zsfm.cz a na telefonu 736 200 952.

Jiřina Bujnošková

vedoucí vychovatelka

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY od 1.11.2019

DODATEK K VNITŘNÍMU ŘÁDU ŠD

KRITÉRIA PŘIJETÍ DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŽÁDOST O VYŘAZENÍ ŽÁKA ZE ŠD

OMLUVENKA ŠD k vytištění

 

Provoz ŠD PONDĚLÍ – PÁTEK
ranní od 6:00 do 8:00 h. (v případě děleného vyučování do 9:00 h.) 

v budově „B“ přízemí – 8. oddělení  od 6 – 7:40h. =  zvonek RANNÍ

odpolední 1.- 3. oddělení bude od 11:30h. –  16:30h. v ŠD – klubovny a studio

4.- 8. oddělení bude od 11:30h. –  16:30h. v ŠD v budově B – přízemí.

 

Platby ŠD

září – leden ( měsíc/ 250,-Kč )  = v září 1250,-Kč / I.pololetí

únor – červen ( měsíc/ 250,-Kč )  = v lednu 1250,-Kč / II.pololetí

Úhrada probíhá pouze bankovním převodem. Podklady k platbě získáte od své vychovatelky.

ÚPLATA ZA ŠD – SMĚRNICE PRO VÝBĚR ( pro více informací rozklikněte zde )

 

Vyzvedávání dětí ze ŠD:

1. – 3. oddělení (klubovny a studio) si zákonní zástupci budou své děti vyzvedávat boční branou v čase:

 • Od 11:30h. – 14h. a od 15h do 16:30h. použijte zvonek u dveří.

4. – 8.oddělení si zákonní zástupci budou své děti vyzvedávat u vstupních dveří budovy B – přízemí  a to následovně:

 • Od 11:30h. – 14h. použijte zvonek ODDĚLENÍ, KDE DÍTĚ DOCHÁZÍ.
 • Od 15h. – 16:30h. použijte zvonek ODDĚLENÍ, KDE DÍTĚ DOCHÁZÍ.

PRO VŠECHNA ODDĚLENÍ PLATÍ! Od 14 – 15h. SVÉ DĚTI NEVYZVEDÁVEJTE ! 

ŠD JE UZAMČENA = PROBÍHÁ ŘÍZENÁ ČINNOST!!!

Vyzvednutí možné pouze ve výjimečném případě po domluvě s vychovatelkou.

Prosíme rodiče, aby dodržovali stanovenou dobu odchodů a tím napomohli k zajištění bezpečnosti dětí a plynulému provozu naší ŠD.

 zvonky RANNÍ

 

 

 

Vážení rodiče, naší prioritou je věnovat se dětem, proto telefonní hovory omezte na minimum. Tel.číslo 603 785 295 je k dispozici v době provozu ŠD. Za pochopení a spolupráci děkují vychovatelky ŠD.

 

Oddělení Umístění Vychovatelka Kontakt
1. oddělení přístavba – studio Renata RICHTÁROVÁ       555 531 666   
2. oddělení přístavba – klubovny Melanie NOVÁKOVÁ       555 531 667   
3. oddělení přístavba – klubovny Romana KONIECZNÁ       555 531 667   
4. oddělení budova B – přízemí  Irena DRABINOVÁ       603 785 295   
5. oddělení budova B – přízemí Ivana POSPÍŠILOVÁ       603 785 295   
6. oddělení budova B – přízemí Jiřina BUJNOŠKOVÁ       736 200 952   
7. oddělení budova B – přízemí Marianna ŠELONGOVÁ       603 785 295   
8. oddělení budova B – přízemí Renata BORTLÍČKOVÁ       603 785 295  

 

 

 

Co nabízí naše školní družina:

 • Zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxaci, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem.
 • U dětí podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého.
 • Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí.
 • Chceme, aby prostory školní družiny byly pro všechny příjemné a napomáhaly vytvářet vhodné klima. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání.
 • Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti dětí. Úkolem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a pracovním.
 • Od první třídy rozvíjíme u dětí jejich schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení.
 • Spojení dětí různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda – starší předávají své zkušenosti a dovednosti mladším. Všechny vedeme k tomu, aby respektovali jeden druhého.