Školní metodik – prevence

Mgr. Jana Pokludová

Telefon:         555 531 656

E-mail:           jana.pokludová@5zsfm.cz

Konzultační hodiny pro žáky i rodiče

  • Pondělí 7,30 – 8,30 hodin
  • Čtvrtek 10,00 – 11,30 hodin

Mým úkolem je koordinovat a kontrolovat realizaci preventivního programu školy v rámci různých typů rizikového chování (vztahy mezi vrstevníky či mezi žáky a dospělými, nález nebo podezření užití návykové látky, kyberšikana, šikana, sebepoškozování, záškoláctví apod.) . Jde o přípravy a aktivity, kde je možné využít interních pracovníků nebo externích pracovníků organizací, které mají certifikované programy zaměřené na jednotlivé typy rizikového chování.

  • Vyhledávám a nastavuji vhodnou podporu směřující k odstranění rizikového chování u jednotlivých žáků či skupin.
  • Poskytuji poradenské a konzultační služby zákonným zástupcům žáků s rizikem či projevy rizikového chování (způsobené žákem nebo přímo na žákovi)
  • V konkrétních případech se zapojuji do vyšetřování a informuji o této skutečnosti zákonné zástupce. Dohlížím na adekvátní výchovná opatření žáků.
  • Spolupracuji s nepedagogickými pracovníky.
  • Eviduji a mám přehled o aktivitách v oblasti prevence ostatních pedagogů školy.
  • Vedu veškerou dokumentaci (Deník) o výskytu, šetřeních, závěrech, opatřeních
    a podporách v oblasti rizikové chování.

 

Závislost na alkoholu a drogách – jak postupovat při možném podezření ( zde rozklikněte)