Ceny a platby stravného

Informace školní jídelny o platbách inkasem

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

  1. Platba za stravování je prováděna formou zálohové platby předem na daný měsíc bez ohledu na to, zda žák obědy odebere nebo neodebere. Přeplatek za neodebrané obědy bude automaticky převeden do následujícího měsíce. V případě vzniku přeplatku v daném měsíci uhradíte o tuto částku méně v měsíci následujícím. Na konci každého účetního období pak bude přeplatek vrácen.
  2. Platba za daný měsíc musí být uhrazena nejpozději do 10. dne v daném měsíci.
  3. Pokud se inkaso k tomuto dni v měsíci nestáhne, není možno platbu stahovat dodatečně a žák pak bude do konce měsíce bez možnosti stravování. To i v případě, že se změní způsob výuky z důvodu nařízení vlády.
  4. Následovat bude zrušení možnosti platby inkasem do následující platby, která již však proběhne v hotovosti.
  5. Žáci distanční výuky mají automaticky všechny obědy odhlášeny a žáci, kteří se účastní výuky ve škole, budou mít obědy přihlášeny.
  6. Každý strávník je povinen si obědy sám přihlašovat nebo odhlašovat, podle toho jaké výuky se účastní.

 

POČÍTAČOVÝ SYSTÉM ŠKOLNÍ JÍDELNY NEUMOŽŇUJE JINÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ!!

HOTOVĚ nebo BEZHOTOVOSTNÍM INKASEM Z ÚČTU ( po zakoupení čipu )

 

PROSÍM, NOSTE PŘESNĚ STANOVENÉ ČÁSTKY! 

Ceny stravy:

7 – 10 let ………. 29,-

11 – 14 let ………. 31,-

15 a více let……… 34,-

Cizí strávníci …… 77,-

Výše úhrady oběda pro žáky ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Rozhodující školní rok je vždy od 1.9. do 31.8. následujícího roku

 

 Úplata za stravování:

Zařízení ŠJ zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době pobytu ve škole ( finanční limit potravin ). Za pobyt ve škole se u žáka považuje i první den nemoci dítěte a rodič si může stravu odnést v jídlonosiči v určených hodinách. V dalších dnech může odebrat stravu za plnou cenu ( s mzdovým a věcným nákladem včetně ).

Způsob platby ŠJ:

  • souhlas k inkasu z účtu z jiných bank nejpozději k 1.v měsíci na daný měsíc

číslo účtu : 2254225444/5500

  • hotově-platba na pokladně ŠJ, vždy 2 poslední dny ve starém měsíci a 2dny v novém měsíci.

ŠJ nabízí možnost výběru ze dvou jídel, a to ve dnech pondělí až čtvrtek. V pátek jen jedno jídlo.
Změna obědu na č.2 se provádí  vždy 2 pracovní dny dopředu do 13:50h.

Ve dnech výběru stravného na nový měsíc lze změnu provést až po zaplacení ( přihlášení na nový měsíc )

 

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY: INKASO

– Stravné za daný měsíc budeme inkasovat k 1.dni daného měsíce s odečtem odhlášek  za minulý měsíc!!!

– Pokud peníze nebudou připsány na účet do 10.dne téhož měsíce, rušíme od příštího měsíce platbu inkasem!!! Po zrušení inkasa, platba pouze hotově!!!

– V případě, že ukončíte stravování a platíte inkasem, jste povinni NAHLÁSIT NEJDŘÍVE ukončení stravování na pokladně školní jídelny a následně si ZRUŠIT příkaz k inkasu u své banky!!! 
POKUD NEBUDE UKONČENÍ STRAVOVÁNÍ ŘÁDNĚ NAHLÁŠENO A ZRUŠENO NA POKLADNĚ ŠJ, JE MOŽNÝ VZNIK VYMAHATELNÉHO DLUHU ZE STRANY ŠKOLNÍ JÍDELNY !!!

Provozní řád ŠJ pro šk. rok 2022/2023 je vyvěšen na nástěnce u vstupu do budovy školní jídelny nebo na stránkách školy www.5zsfm.cz

Změna jídelního lístku -možná!!!