Statut

 • Školská rada je orgánem spoluúčasti rodičů, učitelů a dalších pracovníků na činnosti školy.
 • Školskou radu (ŠR) svolává předseda nejméně 2x ročně.
 • Program jednání ŠR určuje předseda ve spolupráci s ředitelem školy.
 • Materiály pro jednání ŠR jsou připravovány a předkládány v písemné nebo elektronické formě.
 • Školská rada schvaluje: – výroční zprávu o činnosti školy
  – školní řád a navrhuje změny
  – pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • Školská rada projednává a vyjadřuje se:
  – k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  – k zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  – k návrhu rozpočtu na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  – projednává inspekční zprávy ČŠI,
  – podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 • O jednání je veden protokolární zápis, který podepisuje předseda a stanovený ověřovatel.
 • Zápis obsahuje:
  – datum konání
  – záznam o prezenci
  – usnesení
 • Zasedání ŠR je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
 • Usnesení ŠR je schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů.