Matematika – Mgr. P. Matýsková

DUMy je možno vyžádat na emailové adrese: pavla.matyskova@gmail.com

 

0433 – Algebraický výraz – definice, hodnota výrazu 0488 – Finanční matematika IV.
0434 – Násobení mnohočlenu mnohočlenem 0489 – Statistika I.
0435 – Vytýkání výrazů 0490 – Statistika II.
0436 – Vzorec (a+b)2, (a-b)2,a2-b2 0491 – Statistika III.
0437 – Hra s výrazy 0492 – Statistika IV.
0438 – Slovní úlohy s výrazy 0493 – Matematická zebra
0439 – Lomený výraz 0494 – Úlohy o číslech
0440 – Test lomené výrazy 0495 – Celá čísla
0441 – Sčítání, odčítání lomeného výrazu 0496 – Číselné řady
0442 – Násobení a dělení lomeného výrazu 0497 – Magické čtverce
0443 – Složený lomený výraz 0498 – Matematické domino
0444 – Rovnice s neznámou ve jmenovateli 0499 – Tangram
0445 – Vyjádření neznámé ze vzorce 0500 – Velikonoční úlohy
0446 – Soustavy rovnic se dvěma neznámými – metoda sčítací 0501 – Sudoku
0447 – Soustavy rovnic se dvěma neznámými – metoda dosazovací (substituční) 0502 – Rovnoběžník
0448 – Složitější úlohy na soustavy rovnic se dvěma neznámými 0503 – Lichoběžník
0449 – Slovní úlohy na soustavy rovnic 0504 – Hrátky s matematikou I.
0450 – Historické zábavné úlohy 0505 – Hrátky s matematikou II.
0451 – Logické úlohy 0506 – Zobrazení I.
0452 – Pololetní práce z matematiky 0507 – Zobrazení II.
0453 – Funkce-pojem funkce, základní typy funkcí 0508 – Poměr
0454 – Vlastnosti funkcí 0509 – Měřítko mapy
0455 – Lineární funkce 0510 – Trojčlenka
0456 – Lineární funkce II. 0511 – Procenta
0457 – Lineární funkce – slovní úlohy 0512 – Hra – MATEMATICO
0458 – Soustavy rovnic se dvěma neznámými – metoda grafická 0513 – Příprava k přijímacím zkouškám TEST
0459 – Kvadratická funkce 0514 – Planimetrie
0460 – Nepřímá úměrnost 0515 – Prvočísla a dělitelnost
0461 – Slovní úlohy řešené nepřímou úměrností 0516 – Rovnice
0462 – Čtvrtletní práce z matematiky 0517 – Soustavy rovnic
0463 – Podobnost – základní pojmy 0518 – Rychlostní úlohy
0464 – Podobné geometrické útvary 0519 – Trojčlenka
0465 – Věty o podobnosti trojúhelníků 0520 – Procenta
0466 – Slovní úlohy řešené pomocí podobnosti trojúhelníků 0521 – Zlomky
0467 – Pravoúhlý trojúhelník 0522 – Výrazy
0468 – Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku I. 0523 – Mocniny a odmocniny
0469 – Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku II. 0524 – Funkce
0470 – Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku III. 0525 – Práce s čísly
0471 – Slovní úlohy I. 0526 – Souměrnosti
0472 – Slovní úlohy II. 0527 – Stereometrie
0473 – Jehlan – objem jehlanu 0528 – Geometrické úlohy
0474 – Jehlan – povrch jehlanu 0529 – Měřítko mapy
0475 – Jehlan – slovní úlohy 0530 – Slovní úlohy
0476 – Jehlan 0531 – Ilustrační test I.
0477 – Kužel 0532 – Ilustrační test II.
0478 – Kužel – povrch kužele 0533 – Přirozená čísla
0479 – Kužel – objem kužele 0534 – Přirozená čísla II.
0480 – Kužel – slovní úlohy 0535 – Desetinná čísla
0481 – Koule – povrch koule 0536 – Jednotky hmotnosti
0482 – Koule – objem koule 0537 – Obvod obrazce
0483 – Koule – slovní úlohy 0538 – Aritmetický průměr
0484 – Tělesa – prověrka 0539 – Slovní úlohy I.
0485 – Finanční matematika I. 0540 – Slovní úlohy II.
0486 – Finanční matematika II. 0541 – Zaokrouhlování čísel
0487 – Finanční matematika III. 0542 – Násobení a dělení desetinných čísel